Activity #3: Battle of the Brains

1. Which of the following are the angles of an isosceles triangle?

2. 0.00453010 has how many significant figures?

3. What is the midpoint of the coordinates (12,8) and (6, 10)

4. In the slope intercept form, y = mx + b, what does b stand for?

5. What is the volume of a sphere with a diameter of 6 cm?

6. What is the cos and sin values of 90 degrees, respectively?

7. How many cm^3 are there in one liter?

8. What is the derivative of the equation: y = 3x^2 - 5x + 8

9. What are the factors of x^2 - 6x + 8

10. The set of all possible x-values is called:

1. Sino ang tagapagtatag ng La Solidaridad?

2. Sino ang unang Supremo ng Kataastaasang Sanggunian na sangay ng Katipunan na inihalal noong Oktubre 1892?

3. Sino ang nagbigay ng pangalang Las Islas Filipinas sa ating bansa?

4. Sa aling batas sa ilalim ng mga Amerikano nabuwag ang Komisyon at Asamblea ng Pilipinas at napalitan ng kapulungan ng mga Senado at Kinatawan?

5. Sino ang hinirang na Pangulo ng Komisyon noong panahon ng mga Hapon?

6. Sino ang sumulat ng lirikong Espanyol na "Filipinas" na siyang pinagmulan ng pambansang awit na "Lupang Hinirang?"

7. Kailan nangyari ang Digmaan sa Look ng Maynila kung saan natalo ng mga Amerikano ang mga Kastila sa pamumuno ni Komandante George Dewey?

8. Ito ang akda ni Lopez Jaena na naging dahilan kung bakit kinailangan niyang lumisan sa Pilipinas.

9. Kailan itinatag ang Katipunan?

10. Sa sangay ng kababaihan ng Katipunan, sino ang inihalal na Pangulo?

Who is the Keeper of Team Magnus?

What is the lowest level of the Shinigami hierarchy?

Below are Spirit Masters except: