***

Kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang pagtakas ng lakas mula sa aking katawan. Nanlambot ang aking mga tuhod at tila sinusunog ang aking kalamnan. Napaluhod ako sa lupa habang hawak pa rin ang piraso ng kahoy na ngayo'y bumalik na sa dati nitong anyo.

"Cyrene . . ." bulong ni Ridge habang nakaalalay sa akin. Bakas sa kanyang tono ang magkahalong pagkamangha at pagkalito sa nangyari.

Biglang sumagi sa aking isipan si Apo Bulan at kung paanong pagkatapos niyang banggitin ang mga katagang i...

Continue reading...