Related Stories

Project: Venom

Project: Steel

Title : Project: Neogenesis [ Project X, #1 ]

Class : Serialized Novel

Genre : Science Fiction, Action, Adventure, Dystopian

Date Written : February 2015 - present

Status : Ongoing | Available Onsite

Tagline

"Even if I want to, I can't die. And I lost that ability because of my father."

Description

Dahil sa isang pangyayari ay kinamuhian ni Cyel ang kanyang ama. Buti na lang at iniligtas siya ni Raegan, ang kababata niya, pero doon niya malalaman kung ano ang ginawa sa kanya ng ama niya. Nagbago ang katawan niya, maging ang buong buhay niya.

Date Posted

02/04/2015

07/20/2015